Sample IQ & EQ Question

IQ & EQ

Sample Test Questions

IQ

LIST OF SKILLS YOU CAN CHOOSE TO INCLUDE IN A REPORT
ความสามารถ และสติปัญญา

GENERAL INTELLECTUAL LEVEL
ระดับสติปัญญา

ANALYTICAL & DEDUCTIVE REASONING
ความสามารถในการวิเคราะห์ทั้งเหตุ และผล

LEARNING AND GRASP OF NEW SUBJECTS
ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

PERCEPTION OF TWO DIMENSIONAL SHAPES
ความสามารถในการวิจัยภาพสองมิติ

ATTENTION TO DETAIL
ความละเอียดถี่ถ้วน

SPATIAL PERCEPTION
ความสามารถในการมองภาพ 3 มิติ ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร

ACCURACY IN MENTAL TASKS
ความแม่นยำในการทำงาน, ไม่หลงลืม เมื่อทำงานแล้วกลับไปเช็คอีกหรือไม่

ENGLISH VOCABULARY
ความรู้ทางด้านศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นปานกลาง

NUMERICAL ABILITY
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

ACCURACY IN PERFORMING SIMPLE TASKS
ความแม่นยำในการทำงานง่าย ๆ และจำเจ

TECHNICAL COMPREHENSION
ความรู้ทางด้านเทคนิค, ฟิสิกส์, เคมีระดับพื้นฐาน

TECHNICAL IMPROVISATION
ความสามารถในการนำความรู้ทางด้านเทคนิค, ฟิสิกส์, เคมีมาใช้ตามความจำเป็น

EQ

LIST OF PERSONALITY TRAITS YOU CAN CHOOSE TO INCLUDE IN A REPORT
ทัศนคติ

CREDIBILITY IN REPORTING
พูดตรงไม่บิดเบือนความจริง ไม่ปิดบังปัญหา

DEDICATION TO WORK
ความทุ่มเทในการทำงาน

DECISION MAKING
การตัดสินใจ

INDEPENDENCE
มีความเป็นตัวของตัวเอง ตัดสินใจเองได้ ไม่ต้องปรึกษาผู้อื่น

AMBITION
ความมุ่งมั่น ความทะเยอทะยาน

COMPETITIVENESS
เป็นคนชอบแข่งขันมากน้อยแค่ไหน

ABILITY FOR EXPLANATION & PERSUASION
ความสามารถในการถ่ายทอด, อธิบาย และจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม

DILIGENCE & PERSISTENCE IN TASKS
ความขยันขันแข็ง, ความอดทน ต่อสู้อุปสรรคในการทำงาน

TOLERANCE TO AMBIGUOUS SITUATIONS
ความสามารถที่จะดำเนินงาน หรือตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน กำกวม

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY
ความกล้ารับผิดชอบ

SELF CONTROL AND RESTRAINT
การควบคุม สติอารมณ์ เมื่อถูกก้าวร้าว  กดดัน หรือเมื่อโกรธ

JUDGMENT & BREADTH OF VISION
การดูสถานการณ์ และพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องในภายหน้าอย่างไร

LEADERSHIP, THE ABILITY TO MOTIVATE
ความสามารถในการจูงใจ, ให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้ร่วมงานคล้อยตามได้

ASSERTIVENESS
ความสามารถที่จะต่อสู้ด้วยเหตุผล ไม่ยินยอมง่าย แต่ไม่ก้าวร้าว

DEALING WITH PRESSURE & CRISIS
ความสามารถในการรับแรงกดดัน, ไม่วิตกกังวลมากเกินไปจนไม่สามารถทำงานต่อไปได้

DISPOSITION TOWARDS TEAM WORK
การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ยินดีต่อการตัดสินใจเป็นกลุ่ม แม้จะต้องใช้เวลา

INITIATIVE TOWARDS EFFICIENCY
มีการนำเสนอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

RISK TAKING
กล้าเสี่ยง 

FUNCTIONAL FLEXIBILITY
การมองเห็นข้อจำกัด และปรับตัวได้ในสถานการณ์ประจำวัน

OPENNESS TO NEW IDEAS
ความรู้สึกต่อการยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ

SELF TRUST
ความเชื่อมั่นในเรื่องความสามารถของตน

DEALING WITH ROUTINE SITUATIONS
ปฏิกิริยากับการทำงานประจำที่เหมือน ๆ กันทุกวัน

ABILITY TO WORK ALONE
ความรู้สึกชอบทำงานโดยลำพัง

REACTION TOWARDS CRITICISM
ปฏิกิริยาต่อการถูกตำหนิว่ากล่าว

ASSISTANCE AND SUPPORT TO OTHERS
การใช้เวลาช่วยเหลือผู้อื่น

PROVIDING  SERVICE
มีความยินดี และเห็นความสำคัญที่จะต้องบริการลูกค้า

PROJECTION OF SELF-CONFIDENCE
การแสดงความเชื่อมั่นในตนเอง

ESTABLISHING NEW RELATIONSHIPS
การสร้างความสัมพันธ์เมื่อแรกพบปะ

EMPATHY
ความสามารถเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น

EMOTIONAL STABILITY
ความมั่นคงทางอารมณ์ เยือกเย็น

FINANCIAL ORIENTATION
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง

DISCIPLINE & ACCEPTANCE OF AUTHORITY
ความมีระเบียบวินัย และยอมรับคำสั่งได้

Sample Test Questions in English

Sample Test Questions in Thai